Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Koopress sp. z o.o. ul. Lubelska 46 10-406 Olsztyn, tel.: +48 89 533 47 12 fax: +48 89 533 43 30

2) Kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@kooperess.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych.