dr inż. Mirosław Michalski, Puławy

Ogólne warunki sanitarno-higieniczne, które zakład musi spełnić, dotyczą nie tylko pomieszczeń produkcyjnych, ale również otoczenia zakładu. Jest oczywiste, że zagadnienia te powinny być już rozpatrywane na poziomie planowania budowy zakładu, jak i podczas jego modernizacji czy też remontów. Ważnym elementem bezpiecznej produkcji są również prawidłowo wykonywane procesy mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych, narzędzi, pomieszczeń oraz właściwa higiena personelu. Te zagadnienia powinny być przedmiotem kolejnego zainteresowania.

Stanowisko mycia środków transportu wewnętrznego, w tym pojemniki powinno posiadać kryte odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Tam, gdzie jest to konieczne, należy zaprojektować i wprowadzić odpowiednie urządzenia do mycia i dezynfekcji narzędzi pracy, wyposażenia oraz rąk, obuwia i fartuchów personelu. Każdy basen lub inne takie urządzenie przewidziane do mycia żywności, musi mieć doprowadzenie wody o potrzebnej temperaturze i być wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz konstrukcję łatwą do mycia i odkażania. Myjnia pojemników jest z konieczności obszarem styku “części brudnej i czystej”, musi być więc tak skonstruowana i zorganizowana, aby zagwarantować rozdział tych stref (ścianka działowa do wysokości co najmniej 3 m lub pięciometrowa strefa bezpieczeństwa), by uniknąć kontaktu brudnych i czystych pojemników oraz zapobiec niekontrolowanemu przechodzeniu obsługi myjni między strefami.

Narzędzia oraz wyposażenie robocze takie jak stoły, taśmy, pojemniki, noże winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, nie brudzące mięsa, łatwe do mycia i odkażania. Dozwolone materiały stosowane do budowy urządzeń, sprzętu itp. Które styka się bezpośrednio z nieopakowaną żywnością to: stal nierdzewna, wysokiej jakości metal galwanizowany (ocynowany), tworzywa sztuczne atestowane i dopuszczone do kontaktu z żywnością. Niedozwolone materiały to: miedź i jej stopy, kadm i antymon, ołów, porcelana oraz emalia, drewno, skóra i inne związki, które stykając się z cieczami lub żywnością mogą wytwarzać szkodliwe związki chemiczne lub mieć działanie elektrolityczne. Powierzchnia robocza stołów i urządzeń powinna znajdować się na wysokości 0,85 m od poziomu podłogi. Dla stołów i urządzeń o wyżej położonej powierzchni roboczej należy wprowadzić metalowe pomosty pod nogi pracujących. Powierzchnie, z którymi produkt ma lub mógłby mieć kontakt, łącznie z miejscami spawu i fugami, powinny być gładkie. Urządzenia zainstalowane przy podłodze powinny być umieszczone na takiej wysokości, by można było dokonać mycia, czyszczenia i dezynfekcji ich spodnich powierzchni, lub powinny być szczelnie zespolone z posadzką wodoszczelną obudową,. Użycie drewna do jakichkolwiek z tym związanych celów jest zabronione. Urządzenia wewnętrzne produkcyjne takie jak pojemniki, wanny, transportery itp. nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z posadzką i ścianą. Podesty na te urządzenia winny być co najmniej trzydziestocentymetrowej wysokości. Niedozwolony jest bezpośredni kontakt nieopakowanej żywności z powierzchniami aluminiowymi. Należy zapewnić odpowiednie stanowiska lub inne urządzenia do czasowego, higienicznego przechowywania przypadkowych lub niejadalnych substancji i odpadów płynnych i stałych (np. ruchome konfiskatory). Ruchome urządzenia transportujące z wieszakami, strzemionami, tacami czy rozpieraczami muszą być myte i odkażane, po każdorazowym wykorzystaniu i przed następnym użyciem, w odizolowanych urządzeniach myjących wyposażonych w mechaniczny wyciąg pary wodnej (używana musi być naprzemiennie woda zimna/woda gorąca/woda zimna).

Pomieszczenia socjalne tj. szatnie, umywalnie, ustępy, jadalnie czy palarnie powinny być łatwo dostępne dla zatrudnionego personelu. Należy je lokalizować w sąsiedztwie wydziałów produkcyjnych oddzielnie dla każdej płci, całkowicie wyodrębnione od pomieszczeń toaletowych. Stosowanie innych sposobów rozwiązania szatni jest dopuszczalne po uzgodnieniu ze służbami sanitarnymi, oczywiście gdy nie stanowi to zagrożenia sanitarno-higienicznego dla produkowanej żywności. Ubikacje nie mogą mieć żadnego bezpośredniego dojścia do pomieszczeń roboczych. Należy je oddzielić od przyległych szatni lub innych pomieszczeń pełnymi ścianami na całej wysokości. Toalety winny mieć wentylowaną sień, w której zainstalować należy wieszaki na odzież ochronną. Przyjmuje się, że ustępy winny być odrębne dla każdego działu zakładu przy założeniu 1 oczka na 15 – 30 osób. Przy toaletach muszą znajdować się w dostatecznej ilości umywalki, których konstrukcja nie pozwala na uruchomienie dopływu i zamknięcia wody przy pomocy ramienia lub dłoni. Także spłuczki ustępów nie mogą być obsługiwane rękoma. Umywalki wyposażone w urządzenia do dezynfekcji rąk. Konstrukcja i urządzenie szatni powinno ułatwiać ich wizualną kontrolę. Dotychczas używane szafki ubraniowe tzw. BHP-owskie są  przeciwwskazane i powinno się je sukcesywnie usuwać. Szatnie winny być łatwe do sprzątnięcia, umycia i odkażenia. Wymagane są szatnie dwudzielne: jedna część przeznaczona na odzież prywatną zatrudnionego personelu, druga na odzież i obuwie ochronne. Odzież ochronna nie może stykać się ze ścianami, a obuwie nie może stać bezpośrednio na posadzce (wymagane są podesty). Wielkość szatni winna być dostosowana do ilości pracowników pracujących na jednej zmianie. W przypadku rozdziału zakładu na część brudną i czystą, na przykład część ubojową i część przetwórczą, powinny być osobne szatnie dla każdego z tych działów. Szatnie czyste od brudnych winny być połączone śluzą sanitarną: umywalnią i natryskami również odpowiedniej wielkości i o wystarczającej ilości stanowisk.

Natryski muszą posiadać gorącą i zimną wodę bieżącą lub wodę wstępnie wymieszaną do odpowiedniej temperatury. Natryski należy lokalizować obok szatni, a nie obok toalet. Natryski winny być wyposażone w urządzenia ze środkami do mycia i dezynfekcji rąk oraz ręczniki, które mogą być używane tylko raz. Zawory przy natryskach nie mogą być uruchamiane ręcznie lub przy pomocy ramienia. Kabina natryskowa powinna mieć próg z materiału nieprzepuszczalnego zapobiegający wyciekaniu wody na zewnątrz.

Nieprawidłowe odprowadzenie skroplin

Urządzenia i materiały do czyszczenia i odka­ża­nia. Każdy zakład produkujący żywność powinien zapewniać regularne i skuteczne mycie i odkażanie wszystkich powierzchni, które mają jakikolwiek kontakt z żywnością. Mycie i odkażanie musi być skuteczne, potwierdzone odpowiednimi programami badaniami i procedurami weryfikacyjnymi przeprowadzanymi w ramach odpowiednich procedur. Mycie i odkażanie może być wykonywane ręcznie (np. w małych zakładach) lub mechanicznie np. prze­nośnymi agregatami czyszcząco-dezyn­fekują­cymi, umożliwiają­cymi proces nisko i wyso­ko­ciśnie­niowy, ni­sko i wysokotempera­turowy. Agregaty (myjki wyso­koci­śnie­niowe) używane we­wnątrz pomiesz­czeń produkcyj­nych i magazynowych mogą być zasilane wyłącznie energią elek­tryczną. Używane być mogą je­dy­nie środki chemiczne ate­stowane, dopusz­czone do sto­sowa­nia w zakładach pro­du­ku­jących środki spożyw­cze czyli w przypadku Polski, atest PZH. Należy syste­ma­tycznie doko­ny­wać oceny skuteczności stoso­wanych za­biegów mycia, dezynfekcji i odkażania po­przez ba­danie sensoryczne oraz/lub przy użyciu technik mi­krobio­lo­gicz­nych np. wymazów lub pomiar ATP (przy ocenie czystości powierzchni, urządzeń czy też personelu), se­dymen­tacji (przy ocenie czystości po­wietrza), wypłukiwa­nia (np. ze zbior­ników i rur) oraz odci­sków agarowych lub podobnych. Magazyn środków odkażają­cych winien gwaran­tować bezpieczeństwo dla produkowa­nych środ­ków spożyw­czych, co oznacza że nie może być bezpośrednim lub pośrednim źródłem zakażenia żywności. Jego lokalizacja i konstrukcja po­winna zapew­nić możliwość bez­piecz­nego przygo­towania użytko­wych roz­tworów od­każających przez przeszkoloną i kompetentną osobę. Nie może być on do­stępny dla osób nie­upo­ważnionych. W ramach kon­troli wewnętrznej program czyszczenia, mycia i odka­żania musi zawierać ustalone procedury pró­bkobrania i oceny bada­nia parame­trów bakte­riologicznych powierzchni ro­boczych po przeprowadzonych procesach mycia i dezynfekcji oraz mieć ustaloną li­stę stosowa­nych środków chemicznych i metod pracy. Pro­cesy te winny być do­kumentowane, a do­wody przechowy­wane i okazywane na żądanie organów kontroli. Jest to szczególnie istotne w ramach systemu nadzoru HACCP czy też SSOP.

Zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owa­dami stanowi podstawowe i oddzielne, bardzo ważne zagadnienie. Z higieną i czystością w zakładzie produkującym żywność ściśle zwią­zana jest sys­tema­tyczna walka z owadami i gryzoniami. Zakład musi w możliwie naj­wyższym stopniu zapobiegać występowaniu szkodników w pomieszczeniach, nie tylko produkcyjnych, na terenie całego zakładu. Program kontroli musi zostać wprowa­dzony we wszystkich zakładach i wspomagany przez najwyższy szczebel zarządzania. Kadra zarządzająca powinna wyznaczyć co najmniej jednego specjalnie przeszkolonego pracownika, który bę­dzie ponosić odpowiedzialność za koordynację wszystkich działań związanych z programem zwalczania w/w szkodników. Pracownik ten powinien być wystarczająco obeznany ze szkodnikami, ich bytowaniem, metodami zwalczania i zapobiegania ich obecności na terenie zakładu. Personel zakładu musi potrafić wy­kryć obecność szkodników i zgłosić nadzorowi, co związane jest z podstawowym szkoleniem w tym zakresie wszystkich pracowników. Niezbędne jest posiadanie odpowiednich instrukcji zakładowych. Konstrukcja zakładu decyduje o problemie występowania szkodników, dlatego też wszelkie otwory (drzwiowe, wentylacyjne itp.) winny być należy­cie zabezpieczone (specjalne siatki, kurtyny po­wietrzne, uszczelnie­nia itp.). Ściśle dopasowane metalowe siatki powleczone winny być plastikiem w celu ochrony ich przed korozją. Wszystkie drogi i przestrzenie wokół zakładu powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dla celów kontrolnych wymagany jest wokół budynków trwały pas o szerokości co najmniej 50 cm. Istniejące trawniki muszą być stale krótko przystrzyżone. Obowiązuje właściwy dobór materiałów bu­dowlanych tj. bez drewna, a wykończenie powierzchni sufitów, ścian, podłóg powinno zapewniać szczelność i eliminować puste prze­strzenie, szpary, szczeliny i dziury które są idealnym siedliskiem dla gryzoni. Odpływy podłogowe wewnątrz zakładu muszą być wyposażone w szczelnie przylegające pokrywy z otworami mniejszymi od 6 mm.  Należy wybierać odpowiednie ma­teriały tzw. “szkodnikooporne” dla konstrukcji i izolacji. Szczel­ność pomieszczeń ułatwia i potania zabiegi fumigacyjne, gdyż cza­sochłonne uszczelnianie wszystkich otworów będzie mogło być po­minięte. Trutki przeciw gryzoniom nie mogą być wykładane bezpo­średnio na posadzkach, na odkrytych tackach, czy tekturkach. Miej­sca wykładania trutek winny być tak skonstruowane, by zapobiegać rozwlekaniu trucizn (skażenie żywności!!) i jednocześnie umożliwiać wizualną kontrolę ich pobrania. Nie można wykładać trutek w pomieszczeniach bezpośrednio produkcyjnych. Na planie zakładu należy oznaczyć i ponumerować miej­sca wyłożenia trutek i pułapek oraz prowadzić ciągłą ich obserwację. Obserwacja taka (monitoring) musi być udokumentowania. Pozwala to na do­skonalenie programu uwzględniającego różne obszary ryzyka. Od stopnia występowania szkodników zależy częstotliwość in­spekcji. Należy jednak przestrzegać co najmniej jednotygodniowych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni krytycznych i tych szkodników, których obecność w danym zakładzie jest najbardziej prawdopodobna. Przestrzenie mniej zagrożone mogą być kontrolowane rzadziej. Jednakże w przypadku stwierdzenia tam obecności szkodników należy zwiększyć częstotliwość obserwacji i podjąć działania naprawcze. Szkodniki mogą być widziane (owady), słyszane (ptaki), lub wykry­wane poprzez ich ślady (tropy, ekskrementy, uszkodzenia, martwe zwierzęta itp.). Wiele szkodników uaktywnia się nocą. Wymaga to okresowych inspekcji w nocy przynajmniej raz w miesiącu (gdy nie ma produkcji). Elektryczne łapacze owadów nie mogą być używane w pomieszczeniach z nieopakowanym mięsem, półproduktem czy też materiałami pomocniczymi.  Można ich natomiast używać w magazynach żywca i tam, gdzie znajduje się żywność opa­kowana. Wszystkie towary żywnościowe i nieżywnościowe przyjmowane na teren zakładu, włączając w to wszystkie przestrzenie maga­zynowe, muszą być kontrolowane pod kątem obecności szkodników. Dotyczy to w szczególności wszystkich wprowadzanych opakowań, palet, po­jemników, surowców, maszyn itp. Okresowo winny być też kontrolo­wane środki transportu zewnętrznego. Zwie­rzętom domowym (np. koty, psy) należy uniemożli­wić wstęp na teren, gdzie znajdują się urządzenia magazy­nowe i produkcyjne. Wysiłki związane ze zwalczaniem szkodników winny być monitorowane i dokumentowane. Należy być świadomym faktu, że wiele populacji szkodników jest zdolnych do odradzania się w bardzo krótkim czasie, dlatego ciągłe monitorowanie jest ko­nieczne.

Magazynowanie

Oddzielnym zagadnieniem jest magazynowanie produktów i nadzór  metrologiczny nad urządzeniami rejestrującymi temperaturę. Urzą­dzenia techniczne i źródła energii dla celów zamrażania/chłodzenia za­pewnić muszą szybkie uzyskanie i utrzymanie wymaga­nej tem­peratury. Tempera­tura powinna być mierzona kalibrowa­nymi urządzeniami i musi podlegać ciągłemu zapisowi. Wymagane są udokumentowane procedury kalibrowania termometrów i wilgotnościomierzy. Akceptowany jest rejestr graficzny (wydruki z urządzeń samopiszących), zapis na niezniszczalnych nośnikach magnetycznych (CD-romy) albo tzw. dobowy rejestr temperatur zawierający 365 stron na cały rok. Zawiera on na każdej stronie 48 linii do zapisywania parametrów co pół godziny. Dobowy rejestr najczęściej sporządzają automatycz­nie urządzenia komputerowe, gdyż ręczna rejestracja jest uciążliwa. Wy­magane jest by wszelkie instrumenty pomiarowe stosowane w zakładzie były regular­nie kalibro­wane, co najmniej zgodnie z instrukcją producenta. Czynności te muszą być jednakże udokumentowane. Przykładami takich instrumentów mogą być czujniki temperatury – termografy, wilgotności – higrografy, urządzenia rejestrujące ciśnienie lub urządzenia do stałego po­miaru wol­nego chloru lub amoniaku. Data i czas szybkiego mrożenia powinny być również re­jestro­wane. Magazyny nie mogą być przeładowane, a składowany towar nie może się stykać bezpośrednio z posadzkami i ścia­nami. Konstrukcje metalowe ko­lejki podwieszonej nie mogą mieć ślepych zakończeń, nie mogą wy­kazywać śladów ko­rozji, ale też na jej ślizgach nie może pozostawać nadmierna ilość smaru (smar musi być tłuszczem jadalnym, a nie oleje mineralne i syntetyczne). Gdy pod sufitem znajdują się urządzenia chłodnicze, tzw. parowniki, to mu­szą być one od spodu zaopatrzone w tace do chwy­tania zanieczysz­czeń i wody np. przy rozmrażaniu, ze odpływem połączonym bezpo­śred­nio z siecią kanaliza­cyjną. Urządzenia chłodnicze podło­gowe mu­szą być wpusz­czone w posadzkę i zaopatrzone w spe­cjalny od­pływ skroplin lub być podłączone do ogólnej sieci ka­nalizacyjnej. Chłodnie i za­mrażalnie muszą mieć nieprze­puszczalne dla wody podłogi, ła­twe do czyszczenia na sucho. Gład­kie ściany muszą być odporne na szkodliwe działanie substancji używanych do zmywania i odkażania. Wysokość takiej ściany musi być minimum do wy­sokości składowania lecz nie mniej niż 2 me­try, z nierdzewną wy­kła­dziną lub odpowiednim lakierem. Połą­czenie ścian i po­sa­dzek powinny być wyokrąglone tak jak w pomieszcze­niach produkcyjnych. Wymagane są specjalne kon­strukcje tj. odboje i podesty, unie­możliwia­jące kontakt magazynowanej żywności ze ścia­nami i posadzkami. Magazyny winny mieć dostateczne oświetlenie i sygnalizację alar­mową typu „człowiek w chłodni”, o ile konstrukcja drzwi chłodni nie umożliwia ła­twego wyjścia na jej zewnątrz. Temperatura nie może być mierzona na drodze prze­pływu strumienia powie­trza. Urzą­dzenia pomiarowo-reje­strujące lub ich czujniki należy umieścić w każdym pomieszczeniu chło­dzonym. Wydruki pomiarów powinny być przechowywane dla potrzeb inspekcji.

Do transportu i przechowywania żywności wymagane są możliwie jak naj­stabil­niejsze pojemniki, kartony lub skrzynki, pod względem hi­gienicznym nienagannie czyste, mocne, wy­konane z ta­kich ma­teriałów i w taki sposób, by nie po­wodować zmian cech organolep­tycznych surowców, półproduk­tów i produktów. Nie mogą też być źródłem obcych zapa­chów lub wprowadzać zanieczyszczenia fizyczne. Wszystkie materiały i przedmioty opakowaniowe pozostające w kontakcie z żywnością po­winny posiadać atest PZH do kontaktu z żywnością. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wymagają, by opakowania do żywności oznakowane były słowami “stosować do żywności” lub oznakowane symbolem stosownie do wymagań Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG1935/2004 z 27 października 2004 r., z późni. zmianami, (np. znak graficzny przedstawiający stylizowany kieliszek i widelec). Pojemniki we­wnątrz­zakładowe, a także zwrotne mogą być wykonane z aluminium pod warunkiem, że mięso lub inne nieopakowane produkty nie będą miały bezpośredniego kontaktu z tym metalem. Opakowania zwrotne nie mogą być używane do transportowania żadnych innych ładun­ków poza artykułami żywnościowymi, a muszą być wykonane z mate­riałów niekorodujących, być łatwe do oczyszczenia i odkażenia. Używamy oczywiście tylko pojemników nieuszkodzonych.

Osłonki bezpośrednie, woreczki fo­liowe powinny być absolutnie czyste. Mogą zawie­rać firmowy nadruk zajmujący jedynie niewielką po­wierzchnię osłonki. Ani obrazki, ani dodatkowe napisy nie powinny przesłaniać zawartości opakowania. W przypadku stosowania opakowań foliowe, stosować należy kryte­ria oceny szwów, a do­kumentacja ich oceny powinna opierać się na instruk­cjach dołączonych do urządzeń zamykających lub na uznanych standardach międzyna­rodowych. W całym ciągu produkcji i maga­zyno­wania obowiązuje nienaganna czystość opakowań bezpo­śred­nich i pośrednich. Opa­kowania powinny być pobierane z magazynu sukcesywnie, w miarę potrzeb, a nie składowane przy stanowiskach pracy. Ponowne użycie karto­nów i wor­ków foliowych jest zabronione. Opa­kowania bezpo­śred­nie winny być przyjmowane i prze­chowywane w odpowiednich warunkach z zachowaniem zasad hi­gieny. Ilość wydawa­nych z magazynu opakowań winna być do­stosowana do aktualnych potrzeb. Należy stworzyć takie wa­runki, by droga eks­pediowanego towaru nieopakowanego nie krzy­żo­wała się z towarem opakowanym. Zakład musi mieć właściwie zlokalizowane, wydzielone po­miesz­cze­nie do higienicz­nego skła­dowa­nia mate­riałów opakowaniowych.      Na etykietach musi być do­kładnie oraz jednoznacznie podane wszystko, co jest potrzebne konsumentowi, handlowcowi i organom kontroli. Za podane infor­macje, ich prawidłowość i rzetelność, odpowiada producent. Poda­wanie nieprawdziwych informacji na etykietach jest traktowane jako przestępstwo i na terenie Unii Europejskiej ścigane z urzędu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. (w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004). Rozporządzenie wylicza niezbędne informacje, jakie muszą być podane na etykiecie. Prawi­dłowe oznakowanie partii na każdej etykiecie i na każdym opako­waniu (jednostkowym i zbiorczym) należy do obowiązków produ­centa. Oznaczenie to, podobnie jak inne deklarowane informacje, musi być dobrze widoczne, czytelne i trwałe.

Środki transportu żywności winny zapewnić wymaganą tempera­turę produktu, aż do chwili jego dostawy do od­biorcy. Oznacz to że produkty muszą być transportowane w temperaturze odpowiadającej warunkom przechowywania żywności/wyrobów o najniższej temperaturze. Tem­peratura ładunku musi być nie­przerwanie rejestro­wana. Wydruki podlegają kontroli podczas transportu, a następnie muszą być archiwizowane aż do chwili rozładunku. Konstrukcja środka transportu winna być dosto­sowana do rodzaju przewo­żonego towaru, a prze­strzeń załadunkowa mieć taką konstruk­cję, by możliwe było jej łatwe mycie i odkażenie. Środki transportu winny być pozbawione elemen­tów drewnianych, w tym także samochody przewożące żywiec (polityka drewna). Konstrukcja przestrzeni ła­dunkowych winna zapobiegać powstawaniu obrażeń zwierząt czy uszkodzeń opakowań i samego produktu. Czyszczenie i odkażanie środ­ków transporto­wych musi być dokumentowane. Konwo­jent musi spełniać określone wymagania zdrowotne i winien no­sić odzież ochronną. Jeśli trans­port nie ma konwo­jenta, wa­runek ten musi spełniać kie­rowca. Miejsce gdzie dokonywane jest mycie i dezynfekcja  środków transportu zapewniać musi skutecz­ność wymienionych zabiegów w każdych warunkach atmos­fe­rycz­nych. Powinno mieć zasilanie w zimną i gorącą wodę, być osłonięte od opadów at­mosferycznych i nale­życie oświetlone. Woda używana w tym miej­scu musi być odpro­wadzana krytym kanałem do kanalizacji. Kon­strukcja pod­jazdu myjni samocho­dów winna gwarantować pochyłe ustawienie środka trans­portu, tak aby woda z przestrzeni ła­dunkowej mogła spłynąć strumieniem do wpustu ście­ko­wego. Muszą też być zagwaran­towane warunki do de­zyn­fekcji pojazdu odpowiednimi roztwo­rami chemicznych środków myjąco-dezynfekcyjnych dopuszczo­nych przez PZH-PIB do stosowania w przemyśle spożywczym. W zakładach, które spro­wadzają np. żywiec i ekspediują gotowe produkty, muszą mieć dwie, właściwie zlokalizowane myjnie dla samochodów – jedna dla żywca i jedna dla gotowych środków spożywczych.

Opakowania zwrotne (skrzynki, beczki, po­jemniki i inne) po myciu i odkażaniu po­winny być skła­dowane w miejscu suchym, chronionym przed słońcem, zanie­czysz­czeniami, zadaszonym, osłoniętym od wia­tru i opa­dów atmosferycz­nych. Składowanie opakowań zwrotnych wprost na posadzce jest niedopuszczalne i tak jak gdzie indziej, wymagane są specjalne podesty.

Śluzy dezynfekcyjne w bramach zakładu winny za­pew­niać skuteczne odkażenie całego obwodu kół pojaz­dów wjeż­dżających do zakładu i wyjeżdżających poza jego obszar. Ich konstrukcja może być różna – od niecki (trwałego zagłębienia odpowiedniej długości) do urządzeń natryskujących z jednoczesnym odprowadzeniem uży­wa­nych środków dezynfekcyjnych. Woda z kanalizacji musi być odprowadzana do ścieków kry­tych, zaopatrzo­nych w kratki i zamknięcia wodne (syfony) tak by nie do­pusz­czać do wyziewów z sieci kanalizacyjnej. System kanali­zacyjny musi być wy­starczający do prawidłowego odprowadzenia zużywanej wody w zakładzie. Przyjmuje się zasadę minimum jednej kratki ściekowej o średnicy wlotu 100 mm na 36 m2 po­wierzchni podłogi. Kratki ściekowe podlegają okresowemu przeglądowi i oczyszczaniu. Jednak ostateczna ilość kratek zależy od charakteru produkcji i ilości odprowadzanych ścieków. System winien być tak skonstruowany i oznaczony by uniknąć zanieczyszczenia artykułów żywnościowych lub wchłonięcia przez nie niepożądanych zapachów. Wpusty ściekowe nie są wymagane w zamrażalniach i suchych magazynach. Wszystkie przewody kanalizacyjne powinny być przewietrzane na zewnątrz bu­dynku i muszą być wyposażone w siatki przeciw gryzoniom. Ścieki i inne odpady winny być niezwłocznie usuwane poza pomieszczenia produkcyjne i kierowane do odpowiednich zbiorników lub innych urządzeń do tego przeznaczonych. Zbiorniki te muszą być odpo­wiednio skonstruowane, utrzymywane w stanie niezniszczonym i tam, gdzie to jest konieczne, powinny być łatwe do oczyszczenia i dezynfekcji.

Sterylizator do noży

Magazyn odpadów i  śmietniki powinny być odpowiednio oddalone od pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Śmietniki na odpady muszą być oznakowane i utrzymane w taki sposób, by uniemożliwić dostęp do nich gryzoni, ptaków czy też owadów i nie dopuścić do wtór­nego zanieczyszczenia żywności, wody, personelu, wyposażenia, sprzętu i pomiesz­czeń. Muszą być higie­nicznie utrzymane, szczelne i odpowiednio często opróżniane. Droga prowa­dząca do nich nie może krzyżować się z innymi szlakami komunikacyjnymi. Zbiorniki odpadów cuchnących, łatwo psujących się, winny mieć możliwość obniżenia ich temperatury. W zakładzie muszą być specjalne szczelne i zabez­pieczone pojemniki prze­znaczone na konfiskaty, którymi odpady i materiał zaka­żony będą bezpiecznie usuwane poza hale produk­cyjne. Jeżeli konfi­skaty odprowadzane są rurociągami, to muszą one być tak zbudowane i zainstalowane, żeby wyklu­czone było niebezpie­czeństwo pomieszania z produktami niekwe­stionowanymi i jed­nocze­śnie były one łatwe do czyszczenia i odkażania.

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują w całości tematów związanych w wymaganiami higieniczno-sanitarnymi lecz stanowią wytyczne do dostosowania indywidualnego w poszczególnych zakładach.  Pomocą do stwarzania, nadzoru i kontrolowania w/w zagadnień mogą być szczegółowe wymagania zawarte w Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, z późniejszymi zmianami oraz wybrane rozdziały z Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, z późniejszymi zmianami oraz kompatybilne prawodawstwo polskie. Jest oczywistym, że zagadnienia powyższe muszą być zintegrowane z systemem HACCP poprzez właściwe stworzenie programów GMP, GHP, GLP)