Czy praca w branży przetwórstwa mięsa w Polsce jest bezpieczna? Mimo modernizacji części zakładów, związanej m.in. z dostosowaniem do przepisów sanitarno-weterynaryjnych Unii Europejskiej, statystyki dotyczące wypadków w tej branży nadal niepokoją. W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia.

Dane z ponad 5 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, prowadzonych w zakładach przetwórstwa mięsa w ostatnich latach, wskazują, że do najczęstszych nieprawidłowości odnotowywanych przez inspektorów pracy należą: niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy maszynach, wadliwe działanie lub brak oznakowania elementów sterowniczych maszyn, nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, niewłaściwe przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych, brak lub niewłaściwe szkolenia bhp, a także brak lub niewłaściwe instrukcje bhp.

Dlatego z myślą o branży przetwórstwa mięsa Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię prewencyjno-kontrolną „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, która będzie trwała do 2021 r. włącznie. Jej celem jest zmniejszenie zagrożeń w masarniach i ubojniach, poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym opartym na samokontroli.

Program jest realizowany w kilku etapach.

Pierwszym etapem jest zgłoszenie firmy do programu. Następnie pracodawcy zapraszani są do udziału w szkoleniu, na którym otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze, służące do identyfikacji nieprawidłowości występujących w zakładzie pracy i ułatwiające określenie koniecznych działań naprawczych. W trakcie szkolenia uczestnicy są przygotowywani do samodzielnego przeprowadzenia kontroli warunków pracy w zakładzie oraz określenia i wprowadzenia działań dostosowujących zakład do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

Jednym z najważniejszych materiałów, pozwalających na realizację założeń programu, jest publikacja „Lista kontrolna z komentarzem”, zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych działań naprawczych dla przedmiotowej branży.

 

Podczas analizy nieprawidłowości i późniejszego wdrażania działań korygujących, pracodawcy mogą zwracać się do inspektorów pracy o wskazówki i korzystać z ich specjalistycznej pomocy.

 

Po zakończeniu działań dostosowawczych pracodawcy przekazują do właściwego terytorialnie Okręgowego Inspektoratu Pracy wypełnioną ankietę ewidencjonującą przeprowadzone działania. Zebrane ankiety podlegają weryfikacji inspektorów pracy, którzy podejmują decyzję o przeprowadzeniu audytu sprawdzającego w danym zakładzie pracy.

 

Program prewencyjny umożliwia pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP i w konsekwencji łatwiejsze dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa, a tym samym zapewnienie własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły dotyczące programu, a także dane kontaktowe koordynatorów programu w Okręgowych Inspektoratach Pracy są dostępne na stronie kampanii www.bhpnatak.pl.

 

Warto odwiedzić stronę kampanii, żeby pobrać przygotowane przez PIP specjalistyczne publikacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach, infografiki przedstawiające nieprawidłowości, zagrożenia i przyczyny wypadków przy pracy w zakładach przetwórstwa mięsa.

 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – ta sentencja podkreślająca znaczenie prewencji, nabiera szczególnego znaczenia w tak niebezpiecznej branży, jaką jest przetwórstwo mięsa. Ocena ryzyka zawodowego, właściwa, zgodna z przepisami organizacja pracy, a także informowanie personelu o zagrożeniach i metodach zapobiegania wypadkom to obowiązek każdego pracodawcy. Wszystkich przedsiębiorców z branży przetwórstwa mięsa, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa, jakości i komfortu pracy we własnych firmach, zapraszamy do udziału w programie prewencyjnym w ramach kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” i zachęcamy do odwiedzenia strony www.bhpnatak.pl.

 

Materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy