3 kwietnia 2020 r. ARiMR udostępniła na internetowej platformie aplikacyjnej, współpracującym bankom, dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na 2020 r.

Łączna pula środków na kredyty wyniesie:

1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł,
  • środki w kwocie 4,0 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Podmioty zajmujące się produkcją rolną mogą ubiegać się o udzielenie:

  • kredytu na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – linia RR;
  • kredytu na zakup użytków rolnych – linia Z.

Podmioty zainteresowane realizacją inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków mogą ubiegać się o kredyt z linii PR.

Kredyty inwestycyjne obejmują szeroki zakres przedmiotowy: od zakupu gruntów rolnych, przez budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, do zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Kwota kredytów inwestycyjnych dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi 5 mln zł, natomiast działy specjalne produkcji rolnej mogą uzyskać kredyty do wysokości łącznie 8 mln zł.

W przypadku kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa kwota kredytu nie może przekroczyć 16 mln zł.

Kredyty z linii RR, Z, PR udzielane są na maksymalnie 15 lat a ich oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi nie mniej niż 3% w skali roku. Ubiegając się o kredyt należy spełnić wszystkie wymogi danej linii kredytowej, wnieść udział własny w wysokości 20 lub 30% wartości inwestycji oraz złożyć w banku wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji, a także innymi wymaganymi przez bank dokumentami.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,
  • środki w kwocie 21,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, stanowiące pomoc rolnikom poszkodowanym przez niektóre zjawiska atmosferyczne.

Kredyty „klęskowe” obrotowe – na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. środków ochrony roślin, paliwa, oraz Kredyty „klęskowe” inwestycyjne – na przywrócenie funkcji użytkowych środków trwałych, np. zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych oraz zakup stada podstawowego inwentarza lub materiału szkółkarskiego.

Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi 0,5% w przypadku, gdy rolnik posiada ubezpieczenie upraw oraz od 2,08 do 2,86% w przypadku braku takiego ubezpieczenia.

Warunkiem uzyskania kredytu „klęskowego” jest dołączenie do wniosku o kredyt protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję, nie więcej jednak niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej.

Okres kredytowania określany jest w umowie, dopłaty Agencji do oprocentowania mogą być stosowane maksymalnie przez 4 lata liczone od daty wystąpienia szkody.

Kredyty „klęskowe” mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód. Kredyty klęskowe udzielane są indywidualnym rolnikom, mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom, a także dużym przedsiębiorstwom.

Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Gdzie udać się po kredyt?

Rolnicy mogą się ubiegać o kredyty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

Jak wygląda pomoc ARiMR

W ramach pomocy ARiMR zapłaci za kredytobiorcę część oprocentowania kredytu udzielanego przez bank – a w efekcie kredytobiorca zapłaci mniejsze oprocentowanie kredytu niż w przypadku kredytu komercyjnego.

Procedura ubiegania się o kredyt

Kredytobiorca składa w banku plan przedsięwzięcia wraz z wnioskiem kredytowym. Dokumenty te są następnie analizowane przez bank pod kątem spełnienia wymogów określonych przez zasady udzielania kredytów oraz wymogów stawianych przez bank. Ponieważ kapitał kredytu pochodzi ze środków banku, podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu leży wyłącznie w gestii banku.
Jeżeli wysokość poniesionej szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich wynosi 30% lub poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej – wówczas dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie. Podmioty zainteresowane tymi formami pomocy zapraszamy do banków gdzie uzyskają szczegółowe informacje.
Szczegółowe zasady udzielania kredytów zamieszczone są na stronie internetowej Agencji w zakładce „Pomoc krajowa”.

Źródło informacji: ARiMR