Aneta Kern-Jędrychowska

ZakładTechnologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS

18 maja 2017 roku w Warszawie odbyły się po raz czterdziesty siódmy pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO pt. „Przepisy regulujące handel żywnością” oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”. Organizatorem konferencji był Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Fundacją Techniki Polskiej.
Przybyłych na spotkanie gości powitała Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie dr hab. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS. Podczas sympozjum wygłoszono dwa referaty plenarne oraz pięć doniesień ustnych firm współpracujących z przemysłem mięsnym i drobiarskim. Zaprezentowano również 28 doniesień naukowych. W drugiej części imprezy ogłoszono wyniki Konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2017 oraz odbyła się wystawa nagrodzonych wędlin.
Pierwszy wykład poprowadziła Pani Emilia Staniszewska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Aktualne zmiany przepisów krajowych dotyczące znakowania mięsa i produktów mięsnych”. Prelegentka omówiła planowane zmiany dotyczące wprowadzenia wymogu obowiązkowego znakowania krajem lub miejscem pochodzenia niepakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (kaczki, gęsi, kury, indyki) zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.
Wykładowczyni przedstawiła również aktualne wymagania dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski”. Nowe przepisy wprowadzające wymagania dla dobrowolnego oznakowania żywności informacją „Produkt polski” weszły w życie dnia 1 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2007). Zgodnie z tą ustawą produkty posiadające informację „Produkt polski” mogą zawierać jedynie do 25% składników pochodzących z innych krajów, ale tylko takich, których nie można zastąpić takimi samymi składnikami pochodzącymi z Polski.
Drugi referat pt. „Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności” wygłosiła Pani Hanna Kulik-Wojtyś z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów. Prelegentka przedstawiła do jakich umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami stosuje się omawiane przepisy. W ustawie wskazano, że organem właściwym w sprawach praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej jest Prezes UOKiK. Każdy przedsiębiorca, który podejrzewa stosowanie wobec siebie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może zgłosić zawiadomienie Prezesowi UOKiK. Postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową Prezes wszczyna się z urzędu, co daje ochronę przed identyfikacją zgłaszającego zawiadomienie.