BIOMIN ogłasza otrzymanie autoryzacji Unii Europejskiej na stosowanie FUMzyme® w paszach poddanych procesowi fermentacji dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych.

Getzersdorf, Austria 2 Marzec 2021 – BIOMIN, wiodący producent środków żywienia zwierząt i dodatków paszowych, właśnie ogłosił otrzymanie unijnej autoryzacji dla FUMzyme®, jedynego, dostępnego na rynku enzymu dezaktywującego mikotoksyny, będącego składnikiem linii produktów Mycofix®, do stosowania w paszach poddawanych procesowi fermentacji w tym również w kiszonkach.
FUMzyme®esteraza fumonizynowa jest oczyszczonym enzymem, który dezaktywuje fumonizyny -kategorię mikotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium – do nietoksycznych metabolitów.
Fumonizyny to grupa wtórnych metabolitów grzybowych (mikotoksyn), które zanieczyszczają uprawy na polach i mają szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia zwierząt hodowlanych i ludzi. Najnowszy raport BIOMIN Mycotoxin Survey ujawnia, że fumonizyny występują w 80% z ponad 6000 prób kukurydzy z całego świata, poddanych analizie na ich obecność.
Problem hodowców bydła mlecznego wynika z faktu, że fumonizyny przechodzą przez żwacz w stanie nienaruszonym. Udowodniono, że uszkadzają nabłonek jelita powodując zmniejszenie wchłaniania składników pokarmowych, dodatkowo przyczyniając się do obniżenia szczelności jelit. W artykule z 2020 r. Gallo i wsp. opublikowanym w Journal of Dairy Science, stwierdzono, że niskie zanieczyszczenie fumonizynami w połączeniu z obecnością deoksyniwalenolu już po 21 dniach doprowadziło do obniżenia produkcji mleka średnio o 1,34 l i licznych uszkodzeń wątroby.
„Hodowcy bydła mlecznego wyrażają coraz większe zaniepokojenie zanieczyszczeniem pasz fumonizynami i innymi mikotoksynami ze względu na ich negatywne oddziaływanie na reprodukcję, wydajność produkcji mlecznej i zdrowie – zwróciła uwagę Ursula Hofstetter, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami ds. Mikotoksyn w BIOMIN.

„Rejestracja przez UE potwierdza bezpieczeństwo i skuteczność działania FUMzyme® w dezaktywacji fumonizyn. Teraz hodowcy i producenci mleka mają nowe narzędzie do ochrony stanu zdrowia i efektywności swoich stad, przyczyniając się w ten sposób do prowadzenia zrównoważonej produkcji rolnej” – stwierdziła Pani Hoffstetter.

Opinia naukowa utorowała drogę do uzyskania rejestracji

21 lipca 2020 r., Panel Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ds. dodatków paszowych oraz środków lub substancji wykorzystywanych w paszach dla zwierząt (FEEDAP) opublikował pozytywną opinię naukową na temat bezpieczeństwa i skuteczności FUMzyme® w paszach fermentowanych dla wszystkich gatunków zwierząt.
Zgodnie z najnowszą opinią naukową EFSA „dodatek ma zdolność degradacji fumonizyn w paszach poddanych procesowi fermentacji (z zawartością fumonizyny określanych w wytycznych obowiązujących w UE), przy zastosowaniu minimalnej dawki w paszy 40 U/kg. Wniosek ten opiera się na wynikach trzech badań naukowych, w których odnotowano statystycznie istotne obniżenie zawartości fumonizyn w badanych kiszonkach”.
W dokumencie tym dodatkowo zwrócono uwagę na bezpieczeństwo preparatu FUMzyme® stwierdzając: „Panel FEEDAP oświadczył, że stosowanie dodatku w proponowanych warunkach zastosowania, jest bezpieczne dla zwierząt, dla których jest przeznaczony, konsumentów i środowiska”.

Żródło informacji: BIOMIN  www.biomin.net.
Zdjęcia: BIOMIN i ERBER Group